Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Zbiory PBW
 


Zbiory zwarte

     Filia PBW w Zakopanem posiada ok. 18 tys. książek i broszur. Gromadzimy zbiory z wszystkich dziedzin wiedzy. Struktura gromadzenia odzwierciedla potrzeby środowiska edukacyjnego. 70% nabytków stanowią publikacje z zakresu pedagogiki, 30% to książki z innych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii i socjologii.
    Na księgozbiór biblioteki składają się w dużej części publikacje prezentujące najnowsze teorie, innowacje i osiągnięcia pedagogiczne, a także opracowania metodyczne dla nauczycieli i wychowawców (programy, scenariusze). Posiadamy okazowe egzemplarze podręczników szkolnych różnych wydawnictw, a także komplet podręczników z wydawnictwa MAC Edukacja (przedszkole, szkoła podstawowa).

Wyszukiwanie zbiorów dostępne jest poprzez:

• katalog alfabetyczny ( wyszukiwanie według nazwisk autorów)
• katalog rzeczowy (wyszukiwanie według działów UKD - z szeroko rozbudowanym działem 37 - oświata)


Czasopisma
 
    Aktualnie prenumerujemy rocznie 38 tytułów czasopism o zasięgu ogólnokrajowym – głównie pedagogicznych, metodycznych, psychologicznych oraz z zakresu bibliotekoznawstwa.

   Wykaz czasopism dostępnych w filii PBW w Zakopanem (aktualnie prenumerowanych oraz archiwalnych):

• Alkoholizm i Narkomania – 2007  –->
• Aura – 1994-2000; 2008 –->
• Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji – 2008 –->
• Biblioteka w Szkole – 1993 –->
• Bibliotekarz – 1993-1998
• Biologia w Szkole – 1975 -1985; 1987 –->
• Charaktery – 2009 –->
• Chemia w szkole – 1968; 1979 –->
• Chowanna – 1967; 1979-1990
• Czasopismo Geograficzne – 1980-1997
• Dyrektor Szkoły – 1995-1997; 2004 –->
• Edukacja i Dialog – 1993-1997; 2009 –->
• Edukacja: studia, badania, innowacje – 1992 –->
• Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole – 2000  –->
• Fizyka w Szkole – 1979 –->
• Geografia w Szkole – 1980-1988; 1991 –->
• Gestalt: kwartalnik Instytutu Terapii – 1995-2002; 2008 –->
• Głos Nauczycielski – 1974 –->
• Guliwer – 1994-1998
• Horyzonty Wychowania – 2002 –->
• Język Polski – 1980-1996
• Język Polski w Szkole IV-VI – 1999 –->
• Język Polski w Szkole: gimnazjum – 1999 –->
• Język Polski w Szkole: liceum – 2002  –->
• Język Polski w Szkole Średniej – 1992-2001
• Języki Obce w Szkole – 1991 –->
• Kultura Fizyczna – 1994-2000
• Kwartalnik Pedagogiczny – 1967-1997; 2008 –->
• Matematyka – 1980-2000; 2005 –->
• Mówią Wieki – 1980-1998
• Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane – 1992 –->
• Nowa Szkoła – 1967-1976; 1981 –->
• Nowe Książki – 1990-2000
• Opieka – Wychowanie – Terapia – 1993-2002
• Oświata i Wychowanie – 1974-1979; 1984-1988
• Plastyka i Wychowanie – 1992-2000
• Polonistyka – 1979 –->
• Polski w Praktyce – 2009 –->
• Poradnik Bibliotekarza – 1991 –->
• Poznaj Swój Kraj – 1968-1973; 1993-1999
• Poznaj Świat – 1968-1972; 1995-1999
• Problemy Alkoholizmu – 1991-2000
• Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 1967-1976; 1981 –->
• Przegląd Biblioteczny – 1983-1996
• Przegląd Geograficzny – 1980-1998
• Przegląd Historyczno-Oświatowy – 1980-1990
• Przegląd Humanistyczny – 1980-1995
• Przysposobienie Obronne – 1993-2000
• Psychologia w Szkole – 2007 –->
• Psychologia Wychowawcza – 1962-1976; 1980-2000
• Remedium – 1995 –->
• Ruch Pedagogiczny – 1967-1993
• Sedno: magazyn dyrektora szkoły – 2009 –->
• Studia Psychologiczne – 1991-1995
• Studia Socjologiczne – 1970-1975
• Szkoła Specjalna – 1985 –->
• Szkoła Zawodowa – 1979-2000
• Świetlica w Szkole – 2008 –->
• Wiadomości Historyczne – 1981 –->
• Wszystko dla Szkoły – 2001 –->
• Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna – 1979-1988
• Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne – 1989; 1994 –->
• Wychowanie Muzyczne w Szkole – 1981 –->
• Wychowanie na co Dzień – 1995 –->
• Wychowanie Techniczne w Szkole – 1970-2006
• Wychowanie w Przedszkolu – 1982–->
• Wychowawca – 1993-1997; 2007 –->
 Znak – 1983-2000
• Życie Szkoły – 1967-1976; 1981 –->

 Daty przy tytule – oznaczają okres prenumeraty czasopisma
  znak  –->  –  prenumerata jest kontynuowana do chwili obecnej

   Wyszukiwanie dostępne jest za pomocą kartoteki zagadnieniowej, która zawiera ułożone rzeczowo opisy artykułów z czasopism metodycznych.


Zbiory audiowizualne

    Filia PBW w Zakopanem obecnie posiada ok. 330 filmów. Są to głównie pakiety multimedialne Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej, PWN i innych wydawnictw omawiające problemy oświaty w naszym kraju oraz filmy edukacyjne wspierające proces wychowania i nauczania poszczególnych przedmiotów. Prezentowane na filmach zagadnienia, mogą stanowić istotną pomoc dydaktyczną w pracy nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
   Przedstawione filmy są tak opracowane, aby mogły być czytelne i dostępne zarówno dla rodziców, nauczycieli, jak i dla dzieci i młodzieży uczęszczających do różnych typów szkół oraz szerokiego kręgu odbiorców.
   Pozostałe programy to multimedialne encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, kompendia oraz inne programy przydatne w pracy metodycznej oraz własnej ucznia.

Zbiory audiowizualne udostępniane są nauczycielom i wychowawcom bezpłatnie na okres 2 tygodni. Bibliotekarze szkolni mogą - po uzgodnieniu z kierownikiem wypożyczalni – wypożyczyć większą ilość kaset na dłuższy okres, w celu udostępnienia ich nauczycielom w swoich szkołach.

Wyszukiwanie dostępne jest za pomocą katalogu zbiorów audiowizualnych (Videoteka).

 

 
Projektowanie stron internetowych